Ποιότητα και Υπηρεσίες

Όραμα της CST ΑΕ είναι να συμβάλλει στην πληρέστερη κάλυψη των αναγκών των πελατών της, με την διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων της, με την εφαρμογή και τον έλεγχο όλων των διαδικασιών που σχετίζονται με αυτή, από την προμήθεια των πρώτων υλών, την παραγωγή και τον έλεγχο ποιότητας, μέχρι την αποστολή στους πελάτες και την μετέπειτα εξυπηρέτηση τους.

Για το σκοπό αυτό, στην CST ΑΕ: Συνεργαζόμαστε με τους πελάτες με ιδιαίτερη προσοχή και ενδιαφέρον ώστε να κατανοούμε πλήρως τις ανάγκες τους και να προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή λύση για το συγκεκριμένο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν. Μεριμνούμε για την έγκαιρη παράδοση των προϊόντων στο χώρο του πελάτη. Επιλέγουμε τους προμηθευτές μας με κριτήρια τις ανάγκες της ελληνικής αγοράς, την πιο σύγχρονη διαθέσιμη τεχνολογία, τη θέση τους στη διεθνή αγορά και τις υψηλές προδιαγραφές των προϊόντων τους, καθώς και την δέσμευσή τους ως προς την ποιότητα. Παρακολουθούμε μετά την πώληση την ικανοποίηση του πελάτη από τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που έχουμε ήδη παραδώσει και είμαστε πάντοτε στη διάθεσή του για τη συνεχή συνεργασία του με την εταιρεία μας. Για την επίτευξη των ανωτέρω, η CST ΑΕ χρησιμοποιεί σύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό της καλύτερης δυνατής τεχνολογίας, προϊόντα υψηλής ποιότητας ενώ, παράλληλα, εφαρμόζει Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας κατά ISO 9001/2008, πλήρως εναρμονισμένο με τις ανάγκες και τους στόχους της. Όλοι εμείς, η Διοίκηση και οι εργαζόμενοι στην CST ΑΕ, επειδή πιστεύουμε στη συνεχή βελτίωση, δεσμευόμαστε στους ακόλουθους στόχους:

Την πιστή εφαρμογή και την συνεχή βελτίωση του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας κατά ISO 9001/2008.
Την πλήρη εκπαίδευση και ενημέρωση του προσωπικού, ώστε να εξασφαλίζεται ένα υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας και όλοι να γνωρίζουν ό,τι αφορά την ποιότητα.
Τον διαρκή εκσυγχρονισμό και την αυτοματοποίηση της υλικοτεχνικής υποδομής των γραφείων, των τεχνικών και άλλων υπηρεσιών, ως και των αποθηκών.
Την βελτίωση της επικοινωνίας και συνεργασίας των διαφόρων τμημάτων της εταιρείας.
Την μεταφορά τεχνογνωσίας για όλες τις τελευταίες εξελίξεις στους πελάτες μας.
Την ελαχιστοποίηση των παραπόνων των πελατών και την επικοινωνία μας μαζί τους, ώστε να διαπιστώνεται η ικανοποίηση των απαιτήσεών και των προσδοκιών τους.

Πιστεύουμε πως όλα τα παραπάνω έχουν ως αποτέλεσμα όχι μόνο την καλύτερη δυνατή εικόνα της επιχείρησής μας στην αγορά, αλλά και ένα αίσθημα υπερηφάνειας και ικανοποίησης για όλους, Διοίκηση και Εργαζόμενους, που εργάζονται για την πρόοδο της CST ΑΕ.